Zasady i Warunki

ZITICITY (UAB „Miesto Logistika“, dalej „ZITICITY” lub „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, pod numerem rejestracyjnym 304606991,pod adresem: S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius, Lithuania.

I. Stosowanie obowiązujących Warunków

 • 1.1. Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy ZITICITY a Klientem („Klient”) i obejmuje realizację usługi Dostawy towarów do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
 • 1.2. Klient korzystając z Aplikacji Klienta, potwierdza, że zapoznał się z Warunkami niniejszej Umowy („Warunki”), akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli Klient nie zgodzi się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypełnić i przestrzegać wszystkich zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach, wówczas nie będzie on uprawniony do korzystania z usług świadczonych przez ZITICITY.
 • 1.3. ZITICITY świadczy usługi Dostawy towarów za cenę wskazaną w Aplikacji Klienta, która zostaje przez niego zaakceptowana.
 • 1.4. ZITICITY zobowiązuje się do świadczenia Usług wyłącznie na określonym terytorium oraz w godzinach pracy wskazanych w Aplikacji Klienta.
 • 1.5. Niezależnie od niniejszych Warunków, stosunki pomiędzy Klientem a ZITICITY podlegają również prawu właściwemu dla jurysdykcji, w której świadczone są Usługi, czyli miejsca, do którego dostarczane są towary Klienta. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest niezgodne z prawodawstwem wyższej rangi lub z jakiegokolwiek powodu staną się częściowo nieważne, nie unieważnia to pozostałych postanowień Warunków.
 • 1.6. Wszelkie prawa własności intelektualnej przekazane przez ZITICITY Klientowi - lub odwrotnie - w celu świadczenia Usług nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym i pozostaną własnością odpowiednio ZITICITY i Klienta.

II. Definicje

 • 2.1. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna reprezentowana przez upoważnioną osobę, która zwraca się do ZITICITY z zamówieniem na usługę Dostawy.
 • 2.2. Aplikacja Klienta - oprogramowanie umożliwiające dostęp do usług ZITICITY, w tym między innymi do Panelu handlowego, modułów sklepu internetowego oraz aplikacji zintegrowanej z API.
 • 2.3. Zamówienie - zlecenie Dostawy przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji Klienta.
 • 2.4. Dostawa - usługa świadczona przez ZITICITY polegająca na transporcie przesyłek pomiędzy lokalizacjami wskazanymi przez Klienta.
 • 2.5. Kurier - to niezależny kontrahent (osoba fizyczna lub spółka), od którego ZITICITY nabywa usługi Dostarczania przesyłek.
 • 2.6. Rodzaj transportu - sposób transportu (rower, hulajnoga elektryczna, motocykl, lub samochód (poniżej 3,5t)) wykorzystywany przez Kurierów celem dostarczenia przesyłek.
 • 2.7. Przesyłka - towar będący przedmiotem zlecenia Dostawy, z wyłączeniem towarów określonych w pkt. 4.5.

III. Formalne warunki dostawy

 • 3.1. Na podstawie niniejszych Warunków Klient nabywa od ZITICITY usługę Dostawy Przesyłki do określonej lokalizacji wskazanej przez Klienta („Usługa”). Przy pomocy Aplikacji Klienta, tworzy on Zamówienie dla ZITICITY.
 • 3.2. ZITICITY zarządza platformą cyfrową - Aplikacją Klienta - za pośrednictwem, której Klient składa Zamówienia.
 • 3.3. Składając Zamówienie, Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność informacji niezbędnych do jego realizacji. Klient przekazuje informacje do ZITICITY poprzez wypełnienie obowiązkowych pól formularza Zamówienia i w razie potrzeby może wprowadzić dodatkowe informacje. Nieścisłości w danych mogą spowodować utrudnienia w świadczeniu Usługi, przy czym ZITICITY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w tym zakresie. Zamówienie musi zawierać m.in. następujące dane osoby, do której ma być dostarczona Przesyłka:
  • 3.3.1. Miejsce odbioru i informacje kontaktowe;
  • 3.3.2. Miejsce(-a) dostawy, informacje kontaktowe oraz dodatkowe informacje dotyczące adresu;
  • 3.3.3. Informacje o Przesyłce(-kach);
  • 3.3.4. Wartość Przesyłki(-ek)
  • 3.3.5. Kwota, którą odbiorca jest zobowiązany zapłacić za Przesyłkę(-i);
  • 3.3.6. Termin odbioru lub dostawy.
 • 3.4. Każda zmiana już podanych informacji może wiązać się z określonymi konsekwencjami wskazanymi w Warunkach, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie ma ona wpływu na realizację Dostawy.
 • 3.5. Klient może dokonywać Zamówień za każdym razem, gdy zaistnieje taka potrzeba. Przyjęcie przez ZITICITY złożonego Zamówienia oznacza, że Spółka zobowiązuje się do jego wykonania i wyznaczenia Kuriera, natomiast Klient ma obowiązek zapłaty za Usługę.
 • 3.6. Po przyjęciu przez ZITICITY Zamówienia od Klienta, Spółka zobowiązuje się do wyznaczenia Kuriera, który przyjedzie odebrać Przesyłkę i zrealizować Dostawę.
 • 3.7. Klient ma obowiązek przygotować Przesyłkę do wydania w odpowiednim czasie, najpóźniej jednak przed wskazaną godziną odbioru.
 • 3.8. ZITICITY dołoży wszelkich starań, aby odebrać Przesyłkę w racjonalnym terminie, biorąc pod uwagę rodzaj transportu, natężenie ruchu, warunki pogodowe i wielkość Przesyłki. Spółka nie jest zobowiązana do dostarczenia Przesyłek w jakimkolwiek terminie podanym, jako szacunkowy, ani w żadnym innym.
 • 3.9. W momencie rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Kuriera, ZITICITY przekazuje Klientowi następujące informacje o Kurierze:
  • 3.9.1. Imię i nazwisko;
  • 3.9.2. numer telefonu.
 • 3.10. W momencie rozpoczęcia realizacji Zamówienia przez Kuriera, ZITICITY przekazuje osobie, do której należy dostarczyć Przesyłkę, następujące informacje o Kurierze:
  • 3.10.1. Imię i nazwisko;
  • 3.10.2. zdjęcie;
  • 3.10.3. numer telefonu;
  • 3.10.4. bieżącą lokalizację.

IV. Ograniczenia

 • 4.1. Klient zobowiązuje się do prawidłowego przygotowania Przesyłki do transportu.
 • 4.2. Podczas sporządzenia Zamówienia, Klient określa wielkość Przesyłki:
  • 4.2.1. Mała Przesyłka, nieprzekraczająca dopuszczalnych wymiarów 23x43x50 cm i o wadze nie większej niż 5 kg. Mała Przesyłka to jedna jednostka transportowa.
  • 4.2.2. Średnia Przesyłka, nieprzekraczająca dopuszczalnych wymiarów 43x43x50 cm i o wadze nie większej niż 10 kg. Średnia Przesyłka to dwie jednostki transportowe.
  • 4.2.3. Duża Przesyłka, nieprzekraczająca dopuszczalnych wymiarów 43x43x100cm i o wadze nie większej niż 20 kg. Duża Przesyłka to cztery jednostki transportowe.
 • 4.3. Każde Zamówienie może obejmować kilka Przesyłek o różnych rozmiarach.
 • 4.4. ZITICITY ma prawo do zmiany wielkości Przesyłki i naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku, gdy wielkość lub waga Przesyłki przekroczy którykolwiek z określonych limitów wielkości i/lub wagi.
 • 4.5. ZITICITY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Dostawy w przypadku, gdy, między innymi, dostawa danej Przesyłki może być niedozwolona w określonym kraju, może stanowić zagrożenie dla Kuriera, jego pojazdu lub torby termicznej.
 • 4.6. ZITICITY nie będzie realizować Dostaw następujących towarów:
  Zwierzęta i gatunki podlegające ochronie prawnejCzęści lub płyny zwierzęce; nasiona zakwalifikowane, jako, zakazane, rośliny szkodliwe; rośliny objęte ochroną prawną bądź inne organizmy (w tym ich produkty pochodne), które są zagrożone lub których obrót jest regulowany przepisami prawnymi mającymi zastosowanie w danym przypadku.
  Prawa autorskie do oprogramowania i multimediówNieautoryzowane kopie książek, muzyki, filmów i innych chronionych lub licencjonowanych materiałów, w tym należycie wykonane kopie; oraz nieautoryzowane kopie oprogramowania, gier wideo i innych chronionych lub licencjonowanych materiałów, w tym pochodzących od producentów oryginalnego wyposażenia lub innych produktów, które powodują wysyłanie niechcianych wiadomości.
  Towary podrobione i niedopuszczone do obrotuKopie lub imitacje produktów znanych projektantów lub innych towarów; przedmioty należące do sławnych osób, które zazwyczaj wymagają potwierdzenia autentyczności; fałszywe autografy; waluta obca; znaczki pocztowe; bilety lub inne niedozwolone towary.
  Urządzenia lub środki umożliwiające ominięcie zabezpieczeńModemy, chipy oraz inne urządzenia do demontażu technicznych środków ochrony, również w urządzeniach cyfrowych, w tym do odblokowywania iPhone'ów.
  NarkotykiSubstancje kontrolowane, środki odurzające, nielegalne substancje odurzające oraz akcesoria do nich, w tym substancje psychoaktywne i substancje roślinne, takie jak grzyby psychodeliczne, a także materiały promujące ich używanie; a także substancje legalne, takie jak rośliny i zioła, prezentowane w formie sugerującej, że należy je spożywać, wdychać, poddawać ekstrakcji lub używać w jakikolwiek inny sposób, który może skutkować takim samym zastosowaniem, jak w przypadku substancji nielegalnej, narkotyku lub składnika co, do którego istnieje przekonanie, że ma niepotwierdzone korzyści zdrowotne.
  Gry hazardowe i zakładyKupony loteryjne, zakłady, członkostwo/rejestracja na internetowych stronach bukmacherskich i powiązane treści. Dozwolona promocja kasyn.
  Materiały przeznaczone do włamań i kradzieżyInstrukcje, przewodniki, informacje lub sprzęt naruszający prawo poprzez uszkadzanie lub nielegalne ułatwianie dostępu do oprogramowania, serwerów, stron internetowych lub innej chronionej własności.
  Stolen or illegal goodsMaterials, products or information that promotes illegal goods or facilitates illegal acts; goods not belonging to a person or which a person has no right to sell; goods produced in violation of third-party rights; goods infringing import, export or labelling restrictions; motor vehicles that are subject to transfer restrictions. You are solely and fully responsible for checking that all items are genuine and legal.
  Towary skradzione lub nielegalneMateriały, produkty lub informacje, które promują nielegalne towary lub wspomagają nielegalne działania; towary nienależące do danej osoby lub takie, których dana osoba nie ma prawa sprzedawać; towary wyprodukowane z naruszeniem praw podmiotów zewnętrznych; towary naruszające ograniczenia importowe, eksportowe lub dotyczące etykietowania; pojazdy silnikowe podlegające ograniczeniom dotyczącym transferu. Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za kontrolę autentyczności i legalności wszystkich przedmiotów.
  Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne Urządzenia służące do pozyskiwania sygnałów satelitarnych bez opłat, nielegalne produkty umożliwiające modyfikację telefonów komórkowych i innych urządzeń.
  Towary zakazane, związane z przestępstwem
  • Fotografie lub przedmioty pochodzące z miejsca przestępstwa, takie jak rzeczy osobiste, związane z przestępcami lub czynami przestępczymi.
  • Obraźliwe w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub grupy osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne lub kraj pochodzenia, religię, płeć lub jakikolwiek inny aspekt.
  • Obraźliwe w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, które podlegają ochronie przed zniesławieniem na mocy obowiązującego prawa (np. rodzina królewska w niektórych krajach).
  • Pochwalające lub podżegające do popełniania aktów przemocy. Propagujące nietolerancję lub nienawiść.
  • Propagujące lub wspierające przynależność do grup terrorystycznych lub innych zakazanych przez prawo organizacji.
  • Sprzeczne z zasadami moralności publicznej.
  Artykuły o dużej wartościSprzedaż hurtowa unikalnych, rzadkich lub wartościowych kamieni lub materiałów.
  Artefakty podlegające ochronie kulturowejMateriały objęte Konwencją UNESCO z 1970 r. dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, lub inne dobra, których sprzedaż, wywóz lub przekazywanie jest ograniczone przez prawo; artefakty, formacje skalne (stalaktyty i stalagmity);
  Urządzenia pirotechniczne i substancje niebezpieczne wymagające specjalnego pozwoleniaArtykuły pirotechniczne i towary pokrewne na rynkach, na których ich dostawy są regulowane, jak również substancje takie jak benzyna i propan.
  Sprzęt związany z ruchem drogowymRadary, uchwyty do tablic rejestracyjnych, urządzenia służące do nielegalnej modyfikacji pojazdów i produkty powiązane.
  BrońBroń palna, amunicja i inne przedmioty, w tym, bez ograniczeń, broń palna, noże, które są niewykrywalne lub łatwe do ukrycia, broń używana w sztukach walki, tłumiki, amunicja lub magazynki do amunicji.
  Pieniądze i waluty obceWaluty obce lub metale szlachetne, jak również banknoty, monety lub inne cenne papiery wartościowe

V. Ceny

 • 5.1. Składając Zamówienie za pośrednictwem Aplikacji Klienta, wyraża on jednocześnie akceptację dla cennika Usług.
 • 5.2. Cena oraz pozostałe warunki są podawane przed złożeniem Zamówienia poprzez Aplikację Klienta, chyba że zostało to indywidualnie uzgodnione z ZITICITY. Cena oraz pozostałe warunki Płatnych Usług mogą być również przedstawione na stronie zamówienia poszczególnych Płatnych Usług.
 • 5.3. ZITICITY zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za usługi towarzyszące, takie jak: ubezpieczenie przesyłki, usługa płatności kartą przy dostawie, zwrot dokumentów, dodatkowe jednostki transportowe, itp.

VI. Zobowiązania

 • 6.1. ZITICITY ponosi odpowiedzialność za Przesyłkę od momentu odebrania jej przez Kuriera od Klienta bądź z innego miejsca wskazanego przez Klienta i dostarczenia jej do miejsca docelowego, wskazanego w Zamówieniu. Oznacza to, że ZITICITY ponosi odpowiedzialność do kwoty 200 euro za utratę, zniszczenie, uszkodzenie Przesyłki oraz jej niedostarczenie, chyba że zostanie udowodnione, że nie nastąpiło to z winy ZITICITY i/lub jej Kurierów. Zwrot kosztów powstałych w wyniku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub niedostarczenia Przesyłki nastąpi po udowodnieniu przez Klienta jej wartości.
 • 6.2. Tak ZITICITY jak i Kurier nie są zobowiązani do oceny kompletności, jakości ani żadnego innego parametru Przesyłki. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za jakość Przesyłki, za wyjątkiem sytuacji, gdy na jakość Przesyłki wpłynęło nienależyte wykonanie zobowiązania przez ZITICITY lub Kuriera w trakcie Dostawy.
 • 6.3. ZITICITY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za dostarczenie Przesyłki. Wszelkie roszczenia dotyczące Przesyłki należy kierować do Klienta, z zastrzeżeniem, że nie udowodniono inaczej - wówczas ZITICITY przejmuje odpowiedzialność.
 • 6.4. ZITICITY zobowiązuje się do zapoznania Kurierów ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszych Warunków.
 • 6.5. W przypadku, gdy Klient nie udostępni przesyłki Kurierowi w ciągu 5 minut od przyjazdu Kuriera lub gdy przesyłka nie jest odpowiednio zapakowana celem realizacji Dostawy, uważa się, że ZITICITY prawidłowo zrealizowała Dostawę i wykonała Usługę, zaś Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej szacunkowej należności za daną Dostawę.
 • 6.6. Klient ma prawo anulować Zamówienie przed jego potwierdzeniem przez ZITICITY. W przypadku, gdy Klient nie odwoła Zamówienia przed jego zatwierdzeniem przez Spółkę, i jeżeli nie zostało ono jeszcze przydzielone Kurierowi, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50% szacunkowej wartości Zamówienia.
 • 6.7. Kurier zobowiązany jest do 5-cio minutowego oczekiwania na dostarczenie Przesyłki w miejsce wskazane w Zamówieniu.
 • 6.8. Przyjmuje się, że w przypadku, gdy Kurier czeka 10 minut, podczas których osoba, której ma być doręczona Przesyłka, nie odbierze jej lub odmówi odbioru z przyczyn, za które ZITICITY nie ponosi odpowiedzialności, uważa się, że Spółka należycie zrealizowała Przesyłkę i wykonała Usługę, przez co Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej szacunkowej należności za daną Przesyłkę. Kurier zwraca Klientowi Przesyłkę, po uiszczeniu płatności wskazanej przez ZITICITY.
 • 6.9. Do momentu przyjęcia Zamówienia przez ZITICITY, Klient ma możliwość zmiany miejsca Dostawy. Dopuszcza się możliwość zmiany miejsca Dostawy przez Klienta po odebraniu Przesyłki przez Kuriera, ale jedynie za dodatkową opłatą.
 • 6.10. Klient może dokonać wyboru pomiędzy opcjami płatności, takimi jak automatyczne obciążenie karty bankowej lub płatności miesięczne na podstawie wystawionej faktury. ZITICITY zobowiązuje się do wystawiania faktur za świadczone Usługi w okresach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca. Klient zobowiązuje się do weryfikacji faktury i poinformowania ZITICITY w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, w przeciwnym razie Spółka uznaje fakturę za prawidłową.
 • 6.11. Klient ma obowiązek uregulowania należności nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia faktury. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności we wskazanym terminie, ZITICITY zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług na rzecz Klienta.
 • 6.12. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron zobowiązana jest do dokonania płatności z tytułu naprawienia szkody lub jakiejkolwiek innej niż wynikająca z faktury, płatność taka powinna być uregulowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania stosownego wezwania drugiej Stronie.
 • 6.13. Opóźnienie w zapłacie przez Klienta uprawnia ZITICITY do żądania odsetek umownych w wysokości 0,05% od zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki, aż do momentu dokonania zapłaty.

VII. Ochrona danych

 • 7.1. W celu świadczenia Usług na rzecz Klienta, ZITICITY udostępni Klientowi dane osobowe Kuriera, z kolei Klient udostępni ZITICITY dane osobowe osoby, do której ma trafić Przesyłka. Zarówno Klient jak i ZITICITY są niezależnymi administratorami danych osobowych.
 • 7.2. Dane osobowe przekazywane pomiędzy Klientem a ZITICITY będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Polityką Prywatności Spółki.
 • 7.3. ZITICITY zapewnia wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niedozwolonym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem oraz wszelkim innym bezprawnym przetwarzaniem, a także w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą. Spółka zobowiązuje się również do podjęcia wszelkich środków zabezpieczających dane osobowe, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 • 7.4. W przypadku, gdy ZITICITY powierza innemu podmiotowi przetwarzającemu dane - Kurierowi ZITICITY - wykonanie określonych czynności przetwarzania danych osobowych, wówczas niniejsza umowa nakłada na ten podmiot identyczne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jak te nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zapewnienia wystarczającej zgodności technicznej i organizacyjnej. Powyższe środki zostaną wdrożone w taki sposób, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli inny podmiot przetwarzający - Kurier ZITICITY - nie dopełni swoich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, wówczas Spółka przejmuje pełną odpowiedzialność wobec Klienta za realizację obowiązków takiego podmiotu.
 • 7.5. Dane osobowe, o których mowa w niniejszych Warunkach i Polityce Prywatności będą przechowywane przez ZITICITY oraz przez Klienta jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i przetworzone.

VIII. Własność intelektualna

 • 8.1. Na mocy niniejszych Warunków, wszelkie informacje związane z realizacją Usług są poufne.
 • 8.2. Zarówno Klient, jak i ZITICITY nie udostępnią informacji poufnych żadnym podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji poufnych jest wymagane przez prawo lub stosowną instytucję publiczną).

IX. Siła wyższa

 • 9.1. Ani ZITICITY, ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ewentualnych opóźnień lub szkód spowodowanych przez okoliczności, na które strona nie miała wpływu, takie jak powódź lub inne warunki pogodowe (obfite opady śniegu, burze), pożar, zawieszenie komunikacji publicznej, lokaut lub inne podobne działania, których strona nie mogła racjonalnie przewidzieć w momencie przyjmowania Zamówienia, na podstawie Warunków lub wypełniania innych zobowiązań wynikających ze wzajemnej współpracy pomiędzy Klientem a ZITICITY.
 • 9.2. Każda ze stron niezwłocznie powiadomi pisemnie drugą stronę o wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia spowodowanego działaniem siły wyższej.
 • 9.3. Niezależnie od niniejszych Warunków, zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej będą interpretowane i rozwiązywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji.

X. Pozostałe postanowienia

 • 10.1. Z uwagi na nieustanny rozwój Usług, w celu zapewnienia wygodniejszego i bezpieczniejszego korzystania z Dostaw ZITICITY, Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Warunków.
 • 10.2. ZITICITY powiadomi Klienta o wszelkich zmianach w Warunkach poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.ziticity.com.
 • 10.3. Zmiany w niniejszych Warunkach obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej.
 • 10.4. Klient, korzystając z Usług oraz przekazując ZITICITY Zamówienia, po ewentualnym wejściu w życie zmian w Warunkach, potwierdza, że zapoznał się z ich treścią i w pełni się z nimi zgadza.
Logo
spinner